18.05.2016

İhtisas Merkezi Müdürü

 

      

 

Doç. Dr. Zeki KOÇAK

Ömer Nasuhi Bilmen

Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü

 

1965 yılında Erzurum İli Tortum İlçesi Aşağı Katıklı Köyü’nde (Aşağı Ödük-Serdarlı) doğdu. İlköğrenimini ve Hafızlığını köyünde tamamladı. 1988 yılında Erzurum İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu. Bu süreçte ülkemizin tanınmış hafızlarından Lalapaşa İmam Hatibi Mehmet Gürgür Hoca’dan Maharicü’l- Hurûf dersleri aldı.  

 1989 yılında Erzurum Merkez Vehbi Özden Camii’nde imam-hatiplik görevine atandı ve 9 yıl 6 ay bu görevi sürdürdü. Aynı yıl Erzurum İlahiyat Fakültesinde eğitime başladı. Çat Müftüsü diye maruf, müderris Muhammed Halis Emek Efendi’den medrese usulünde dersler okudu ve icazet aldı. İlahiyat Fakültesi’nden emekli, sabık Erzurum Müftüsü Yunus Kaya Efendi’den mantık, münazara, kelam ve fıkıh usûlü başta olmak üzere çeşitli dersler okudu ve icazet aldı. Ayrıca Yrd. Doç. Dr. Ali Yılmaz’dan Rik’a ve Ta’lik hatlarını meşk etti.

          1997 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İslam Hukuku Anabilim Dalı Fıkıh Usûlü ve Tarihinden Nüzul ve Vürûd Sebeplerinin Ahkâma Etkisi konulu teziyle yüksek lisansını tamamladı. Aynı yıl Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezinde eğitim görevlisi olarak göreve başladı. Kurucu müdür olarak tedviren görevlendirildi. Kuruluş aşamasında olan Merkezin eğitim-öğretime hazırlanması için yoğun çalışmalar yaptı. 2002-2004 yılları arasında vekâleten yürüttüğü İhtisas Merkezi Müdürlüğü’ne asaleten atandı. 20.09.2010 tarihine kadar müdürlük görevini sürdürdü. Bu süreçte İhtisas Merkezine mücavir 10 dönümlük arsayı Diyanet vakfına kazandırdı ve 120 adet lojman yapımını gerçekleştirdi.

          Müdürlük görevinin eğitim merkezlerinde münavebeli olarak yapılması önerisinde bulundu ve yapılan değişiklik üzerine eğitim görevliliğini tercih etti.  2015 Temmuz tarihinde vekâleten, 29.12.2016 tarihinde de ihtisas merkezi müdürlüğüne ikinci kez asaleten atandı. Göreve tekrar başladığı andan itibaren yatakhanelerde ve diğer alanlarda yeni düzenlemeler yaptı. Konferans salonunun kütüphaneye çevrilmesi ve YORDAM’ la yapılan protokol neticesinde kütüphane ulusal kütüphanelerle entegre hale getirildi. Önceki kütüphane yeri de 90 kişilik bir blok sınıf haline dönüştürüldü. Ayrıca 300 kişilik yeni bir konferans salonu, 3 derslik ve 4 öğretmen odasından müteşekkil projesi ile ilgili ihale işlemleri tamamlanarak 2018 yılı yatırım programına alındı.

          2004 yılında Fıkıh Usulünden “İslam Hukuk Metodolojisinde Tearuzu Gidermede Tercih Yöntemi” adlı çalışmasıyla doktorasını tamamladı. 2014 yılında dört ay süreyle Mekke Ümmü’l-Kura Üniversitesinde dil eğitimi aldı. Kısa süreli (Ramazan aylarında ve hac mevsiminde) yurt dışı görevlerinde bulundu.

          10.03.2017 yılında Fıkıh Usulü Açısından Hükümlerin İstinbatında Tahric Yöntemi konulu tezi ve diğer çalışmalarıyla Doçent oldu.

          Hocalarının tavsiyesine binaen Ahmediye ve Kurşunlu Medreselerinde ve Abdurrahman Gazi Vakfında geleneksel eğitim sistemine göre özel dersler okutmaktadır.

          Eğitim-öğretim faaliyetlerine ilaveten, Erzurum’da çeşitli camilerde vaaz verip Cuma kıldırmakta ve konferanslar vermekte, ayrıca çeşitli komisyonlarda, başkan veya üye sıfatıyla görevler yapmaktadır. İhtisas merkezinde okuttuğu fıkıh (Feraiz, İslam Hukukuna Giriş, Aile Hukuku, Fetva Usulü) ve Arapçayla ilgili (Sarf ve Nahiv) ders notları kursiyerlerce derlenmiştir. Diğer derslerle ilgili hazırladığı çalışmaları da bulunmaktadır.

          Halen ihtisas merkezi müdürlüğünü sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babası olup Arapça bilmektedir.

 

İLMÎ ÇALIŞMALARI

 

 • Tezler
 • Nüzûl ve Vürûd Sebeplerinin Ahkâma Etkisi, Yüksek Lisans, Erzurum, 1997.
 • İslam Hukuk Metodolojisinde Tearuzu Gidermede Tercih Yöntemi (Hanefi Uygulaması) Doktora, Erzurum, 2004.
 • Fıkıh Usulü Açısından Hükümlerin İstinbatında Tahric Yöntemi, Doçentlik Tezi, Samsun, 2017.

 

 • Yayınlanan Kitapları
 • Erzurum Ulemasından Muhammed Halis Emek (Hatıralar ve Dersler), Uzak Ülke Yayınları, 2015.
 • Fıkıh Usulü Açısından Hükümlerin İstinbatında Tahric Yöntemi, Uzak Ülke Yayınları, 2016.
 • Serçemeli Hattat Mustafa Necatüddin Hoca (Erzurum’un Yüzleri), Atatürk Üniversitesi Yayınları, 2016.
 1. Müftü Muhammed Halis Emek (Erzurum’un Yüzleri), Atatürk Üniversitesi Yayınları, 2016.
 2. Müftü Yunus Kaya (Erzurum’un Yüzleri), Atatürk Üniversitesi Yayınları, 2016
 3. Müftü Mehmet Bey (Erzurum’un Yüzleri), Atatürk Üniversitesi Yayınları, 2016
 4. Prof. Dr. Mevlüt Özler  (Erzurum’un Yüzleri), Atatürk Üniversitesi Yayınları, 2017.

 

 • Makaleler
 •  “Örf ve Âdetin Hukuk Metodolojisindeki Yeri”, Diyanet İlmi Dergi, c. 37, S. 2, 2001, s, 59-72.
 • Devletin Kaynağı Açısından J. J. Rousseau’nun Sözleşme Nazariyesi”, EKEV, S. 12, 2002, s, 69-80.
 • İslam Hukuk Metodolojisinde Ehliyet ve Kısımları”, Diyanet İlmi Dergi, c. 39, S. 4, 2003, s, 31-54.
 • Şart Nazariyesi Açısından İslam Aile Hukukunda Evlenme ve Boşanma”, EKEV, S. 64, 2015, s, 235-269,
 • İddet Bekleyen ve Yanında Mahremi Olmayan Kadınların Sefere Çıkması ve Hacca Gitmesi” AÜİFD, S. 39, 2013.
 • Hukuk Tekniği Açısından Mecelle’ye Yapılan Eleştiriler ve Değerlendirilmesi” SBED, S. 2, 2015, s, 27-49.
 • Erzurum Müftüsü Osman Bektaş Hocanın Sefer Risalesi -Tahkikli Neşr, Tercüme ve Değerlendirme-” AÜİFD, S. 43, 2015, s, 52-77.
 • “1001 Hatim Geleneği -Erzurum Örneği-” Diyanet Aylık Dergi Eki (Anadolu’da Kur’an Kültürü), S. 235, Temmuz 2010, s, 14-19.

 

 • Tebliğ ve Müzakereler
 1. Ekmelüddin el-Bâbertî’nin Hidaye Şerhi İnaye’deki Usûl-ü Fıkıh Tatbiki” (Tebliğ), Ekmelüddin Bâbertî Sempozyumu, Bayburt, 2010.
 2. İddet Bekleyen ve Yanında Mahremi Olmayan Kadınların Sefere Çıkması ve Hacca Gitmesi” (Tebliğ), DİB V. İstişare Toplantısı, Afyonkarahisar, 2012.
 3. Müzdelife’de Yapılacak Görevler” (Müzakere), Türkiye’de Hac Organizasyonu Sempozyumu, DİB Yayınları, Ankara, 2007.
 4. Hz. Peygamber Örnekliğinde Din Hizmetlerinde Sözlü ve Sözsüz İletişim” (Müzakere), “Din Hizmetlerinde Sözlü ve Sözsüz İletişim” (Müzakere), I. Din Hizmetleri Sempozyumu: Din Hizmetlerinin Bugünü ve Geleceği, 2007.
 5. “Şeyhülislam Musa Kâzım Efendi’nin Fıkhî Görüşleri”, (Müzakere) Erzurumlu Şeyhülislam Musa Kâzım Efendi Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi 2014.
 6. Örf, Âdet ve Göreneğin Hukuki Değeri” (Müzakere), İSAV, Ensar, İstanbul, 2011.
 7. Huzur Dersleri Mukarriri Yusuf Ziyaeddin Tikveşî’nin A’raf Suresi 163. Âyeti’nin Tefsiri Münasebetiyle Hîle-i Şer’iyye Yorumu” (Tebliğ) İlim Yayma Vakfı, Osmanlıda Tefsir Dersi Gelenekleri, İstanbul 2017.
 8. Dâvûdî Karsî’nin ‘Hanefilerin Şafiilere İktidası’ Risalesi -Tahkikli Neşr, Tercüme ve Değerlendirme-” (Tebliğ) Uluslararası Davûd-î Karsi Sempozyumu, Kars 2017.